• تمدید قرعه کشی یک میلیون تومانی برای خرید موبایل