• برنده جایزه ۱ میلیون تومانی ارزان موبایل مشخص شد